Teplota - Korolupy
Teplota: -3.7
zobrazit detaily

Povinné údaje

 

1. Název: Obec Korolupy
2. Důvod a způsob založení

Sb., o obcích  Obec Korolupy je základní územně samosprávný celek v souladu s § 1 a s § 2 zákona č. 128/ 2000

3. Organizační struktura

Starosta:         David Kratochvíl

Místostarosta:    Olga Strnadová

Účetní : Andrea Křenková

Členové:

 •                 František Kratochvíl

 •                Stanislav Strnad   

 •               Jiří Štykar

 

Úřední hodiny:

St 14.00 – 17.00 hod

 

Organizace a řízení obecního úřadu

Obecní úřad tvoří starosta , místostarosta a pracovníci úřadu.

V čele obecního úřadu je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.

Členění obecního úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.

4. Kontaktní spojení

 

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Korolupy 69,  671 07 Uherčice u Znojma

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Korolupy 69,  671 07 Uherčice u Znojma

 • 4.3 Úřední hodiny:  Středa - 7:00 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla: 515 298 113 , mobilní: 724 286 629, 724 859 713

 • 4.5 Čísla faxu: ---

 • 4.6 Adresa internetové stránky: www.obec-korolupy.cz

 • 4.7 Další elektronické adresy (ID datové schránky): a95btrx

5. Případné platby můžete poukázat:  264696144 / 0300             BIC: CEKOCZPP                        IBAN: CZ36 0300 0000 0002 6469 6144

     Účet ČNB:  94-7610741/0710

6. Identifikační číslo: 00600423
7. Daňové identifikační číslo: CZ00600423
8. Dokumenty

 

 

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky
11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti rozhodnutí zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Koolupy jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

 • Ústava České republiky

 • Listina základních práv a svobod

 • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách

 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady

 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání

 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

 • czák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

 • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích zákoník práce č. 65/1965 Sb.

 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník

 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 • Evidenci vyhlášek

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce, které jsou uveřejněny na stránce Obecní vyhlášky.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Korolupy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku ze psů

OZV o poplatku za odpady 1/2010

OZV o poplatku za odpady 1/2007

OZV o ochraně ovzduší 1/2006

Novela OZV o územním plánu 1/2005

OZV - Požární řád obce 2/2005

Novela OZV o místních poplatcích 1/2004

OZV - Územní plán 2/2004

č.2/2003 - OZV o místních poplatcích

OZV - řád veřejného pohřebiště 1/2002

OZV o znaku a praporu obce 2/2002

OZV o odpadech 3/2001

OZV o regulaci pohybů psů

 

15.Úhrady za poskytování informací

 

16. Licenční smlouvy

 

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
 • 16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Doplnění k výroční zprávě za rok 2012

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

 

logo zahajeni sezony 2017 120 ctverec

Virtuální prohlídky

Obecní úřad Korolupy

Korolupy 69

671 07 Uherčice

 

Kontakty

515 298 113

ou@obec-korolupy.cz

DS: a95btrx

www.obec-korolupy.cz

 

Úřední hodiny

St - 14:00 - 17:00

Banner
Jižní Morava Info

kb letak

Dětská hřiště - www.drevoartikl.cz/detska-hriste
Zmrzlinové stroje - www.zmrzlina-stroje.cz Hotel Besední dům Valtice nabízí - hotel Valtice, penzion Valtice, ubytování ve Valticích, restaurace Valtice www.uzeleneho-domu.cz - apartmán v Mikulově, ubytování v Mikulově, ubytování v soukromí v Mikulově Ubytování Mikulov - Penzion MIKULOV - Penzion Euro Ubytování Vranovská přehrada, Vranov nad Dyjí, dovolená Vranovská přehrada - Hotel Vranov J.P.S. – zmrzlinové stroje s.r.o. vám nabízí opravy a servis zmrzlinových strojů. výroba dresů, výroba hokejových dresů, výroba sportovních dresů, výroba cyklistických dresů Penzion Morava Znojmo nabízí - penzion Znojmo, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, vinařská turistika Znojmo Agra Horní Dunajovice - výkup zemědělských pozemků Znojmo, rotlinná výroba, živočišná výroba, zemědělské služby - Znojmo Penzion u Výra | Penzion ve Znojmě, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, penzion Výrovice Autokemp Výr Znojmo nabízí - kemp Znojmo, autokemp Znojmo, autokemp Jižní Morava Ubytování Mikulov - Penzion MIKULOV - Penzion Euro Villa Daniela Valtice - www.sklepuvaly.cz Penzion U Hrádku nabízí bydlení v centru Podyjí v blízkosti se nachází Vranovská přehrada a Vranov nad Dyjí. EthicSport - profesionální doplňková výživa sportovců Massagen - Ernstbrunn, Hollabrunn, Laa an der Thaya, Mistelbach, Poysdorf Vlasová kosmetika ColourB4 - ColourB4 vlasová kosmetika - odbarvovač vlasů, narovnávač vlasů, ochrana vlasů Svatby Valtice, Lednicko-Valtický areál Firemní akce, soukromé oslavy, Valtice, Lednicko-Valtický areál Ubytování Valtice, Lednicko-Valtický areál Cykloturistika Valtice, Lednicko-Valtický areál Turistický průvodce Valtice, Lednicko-Valtický areál Valtice Info - ubytování Valtice, restaurace Valtice, vinařství Valtice, cykloturistika Valtice MALÁČ - Zmrzlinový stroj, Cukrářská pec Lainox, Konvektomat Retigo, Zmrzlinová vitrína, Vitrína Scaiola, Poutač na točenou zmrzlinu